Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố cần thơ

oda project management unit
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự Ban Quản lý dự án ODA

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA

 
   

 

 

            Số:   82    /TB-BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự

Ban Quản lý dự án ODA

    Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Ban Quản lý dự án ODA thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:

I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp

1

Phòng Quản lý Kỹ thuật-Môi trường

01

Chuyên viên

Kỹ thuật

Chuyên viên(Mã số: 01.003)

          I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

          1. Tiêu chuẩn chung.

          a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

          - Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam; trong độ tuổi lao động theo quy định.

          - Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

          - Có sức khỏe để đảm nhận hoàn thành nhiệm vụ.

          b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          2. Điều kiện cụ thể.

          - Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (chứng chỉ B ngoại ngữ);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (chứng chỉ A tin học)

          III. THÀNH PHẨN HỒ SƠ, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

          1. Thành phần hồ sơ.

          - Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/TT-BNV ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ;

          - 01 phong bì dán sẵn tem có ghi thông tin địa chỉ liên lạc khi cần báo tin.

          2. Hình thức tuyển dụng.

          Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Cụ thể:

          - Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

          - Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

          3. Lệ phí đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

          IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

          - Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng.

- Địa điểm: Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ.

 (số 120 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Số điện thoại liên hệ: 02923.754.084).

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ sẽ thông tin cụ thể đến người dự tuyển về thời gian và địa đểm tổ chức xét tuyển sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:                                                                                               

- Như trên;

- Lưu VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Đoàn Thanh Tâm

 

 

 

 

Bản Đồ Dự Án

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/du-an.jpg

Liên Kết

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/chinhphu.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/cantho.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/gmail.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/yahoo.png