Construction investment project management unit using official development assistance capital, Can Tho city

oda project management unit
Giới thiệu dự án 1
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/logo.png

GIỚI THIỆU DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TẠO VIỆC LÀM & TĂNG CƯỜNG BỀN VỮNG CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ (DỰ ÁN 1)
 
Giới thiệu chung
Trong những năm vừa qua, tốc độ đô thị hoá tại các đô thị Việt Nam ngày càng tăng nhanh trong khi đó hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ công ích lạc hậu so với yêu cầu do chưa được tập trung đầu tư một cách đồng bộ tương ứng đã làm cho một bộ phận dân cư đô thị, đặc biệt là các khu vực dân cư thu nhập thấp ngày càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận với các cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng như giao thông cấp điện, cấp thoát nước, dịch vụ hổ trợ, nhằm cải thiện tình hình trên thông qua Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam (VUUP) được triển khai với những giải pháp mới, sáng tạo ở mức chi phí thấp nhằm giải quyết những thách thức của tiến trình đô thị hóa đang ngày càng tăng tại Việt Nam. Nhận thức được điều này, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ thực hiện tại 4 thành phố là Nam Định, Hải Phòng, Cần Thơ và Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở báo cáo “Chiến lược hỗ trợ quốc gia” (CAS) với khung làm việc chiến lược có mục tiêu: Làm cho người nghèo có đủ khả năng để họ tham gia xây dựng môi trường đầu tư tạo việc làm và đầu tư cho họ. Ngân hàng Thế giới có dự án ưu tiên giúp xây dựng môi trường đầu tư tạo việc làm và tăng trưởng bền vững bằng công tác hỗ trợ phát triển đô thị.

Các hợp phần của dự án
Dự án nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ bao gồm 06 Hạng mục (HM): 
+ HM1: Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3; 
+ HM2: Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1 và 2 có liên quan; 
+ HM3: Xây dựng khu tái định cư; 
+ HM4: Quản lý Nhà đất; 
+ HM5: Quỹ quay vòng vốn cho vay cải tạo nhà; 
+ HM6: Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực Ban QLDA và chính quyền địa phương 
 
Mục tiêu của dự án
Mục tiêu của Dự án Nâng cấp Đô thị Việt nam (VUUP) là giúp xóa bỏ tình trạng nghèo tại các khu đô thị thông qua cải thiện đời sống và điều kiện vệ sinh môi trường của dân nghèo sinh sống tại đây, sử dụng các biện pháp lập kế hoạch có sự tham gia rộng rãi của cộng đồng và tác động tới các quá trình lập kế hoạch để các kế hoạch này mang tính tổng hợp và hỗ trợ người nghèo nhiều hơn. 

Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng trong các khu dân cư lao động nghèo đã tạo ra sự kết nối với hệ thống chung của thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo được hưởng các cơ hội về kinh tế, quyền lợi về pháp lý và các dịch vụ hạ tầng đô thị căn bản. Qua đó tạo được lòng tin của cộng đồng trong khu thu nhập thấp về dự án, từ đó được có sự đồng thuận từ người dân đối với dự án do đã đem lại lợi ích thiết thực cho người dân trong khu thu nhập thấp 
 
Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện: Từ năm 2004 đến 31-12-2014.
 
Nguồn tài chính cho dự án
Tổng mức đầu tư: 68.526.585 USD.
 
Trong đó vốn ODA
- Vốn IDA: 38.501.279 USD
- Tài trợ không hoàn lại PHRD: 1.030.000 USD

Vốn đối ứng: 
- Ngân sách TP: 27.943.472 USD
- Đóng góp cộng đồng: 1.051.834 USD
 
Lợi ích từ dự án
Dự án đã mang lại những hiệu quả và tác động trực tiếp rất lớn cho cộng đồng thu nhập thấp nói riêng và gián tiếp cho người dân thành phố Cần Thơ nói chung. Những tác động và hiệu quả tích cực như:

Góp phần chỉnh trang một cách căn bản, toàn diện bộ mặt của đô thị, xử lý được căn bản các vấn đề về thoát nước, ngập úng, ô nhiễm môi trường, nâng cấp đồng bộ điều kiện sống của người dân trong khu dân cư thu nhập thấp.

Xóa cơ bản các điểm đen về môi trường và nhà trên sông rạch, cải thiện môi trường  sống của cộng đồng dân cư thu nhập thấp; góp phần chỉnh trang đô thị làm thay đổi bộ mặt của thành phố;

Đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kính tế xã hội của thành phố thông qua việc thực hiện nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt 100% chỉ tiêu, thực hiện xây dựng và lắp đầy khu Tái định cư đạt 100% chỉ tiêu; Xây dựng các công trình giáo dục, y tế đạt 150% chỉ tiêu, thực hiện cải tạo môi trường đạt 100% chỉ tiêu.

Góp phần cải thiện điều kiện sống, môi trường sống, bộ mặt thành phố thay đổi, giảm thiểu dịch bệnh, giảm thiểu tệ nạn xã hội, tăng cường và đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, làm tăng giá trị nhà và đất trong khu vực Dự án. 

Project Map

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/du-an.jpg

Connection

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/chinhphu.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/cantho.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/gmail.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/yahoo.png