Construction investment project management unit using official development assistance capital, Can Tho city

oda project management unit
Đoàn thể
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/logo.png

Đảng bộ Ban Quản lý dự án ODA

- Bí thư Đảng ủy: Lê Văn Sơn

- Phó bí thư Đảng ủy: Đoàn Thanh Tâm

- Đảng ủy viên: Bùi Thái Thượng

- Đảng ủy viên: Trầm Tuấn Khanh

- Đảng ủy viên: Nguyễn Văn Tho

- Đảng ủy viên: Trần Tấn Thuận

- Đảng ủy viên: Trần Thị Huyền Diệu

Công đoàn Ban Quản lý dự án ODA

- Chủ Tịch: Đoàn Thanh Tâm 

Đoàn TNCS HCM Ban Quản lý dự án ODA

   - Bí thư Đoàn: Nguyễn Trần Việt Thắng

Project Map

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/du-an.jpg

Connection

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/chinhphu.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/cantho.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/gmail.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/yahoo.png